(?)

 (?)

Methode: De Geo.

Goede antwoordensite: geen gevonden.  

 

 

Hoofdstuk 4: Stad en Nederland.

Start

 

1             a             Het gebied op de foto is hetzelfde gebied als in de tekst alleen bijna 1.000 jaar later en helemaal veranderd.

                b             Ook hetzelfde gebied in de tekst en op de foto, maar hier nog wel overeenkomsten tussen toen en nu.

 

2             Amsterdam Arena, veel hoogbouw, kruispunt van spoorwegen, woningen voorbij het spoor, kantoren op de voorgrond,

                sterk stedelijk.

 

3             a             parken, bomen en op de achtergrond water

             b De parken en bomen niet; het water (het meer) wel. Dat is op natuurlijke wijze ontstaan en bestond al in het jaar 1100.

 

4             a             water, de gevaren en de waterbeheersing

                b             verstedelijking (en water)

                c              Op bladzijde 73 staat dit land, is woest en onbewoonbaar. Maar uit de rest van het hoofdstuk blijkt dat het heel goed te

                               bewonen is. Bijna nergens is de bevolkingsdichtheid zo hoog.

 


 

§ 1 Het gevaar van water

1             a             Opslibbing kan zonder molens en gemalen.

                b             Elke droogmakerij is een polder

                c              3,4,1

                d             opslibbing, kwelder, terp, dijk, landaanwinning, polder, droogmakerij, gemaal

             e in het westen van Nederland wonen en werken de meeste mensen; daar zou de grootste schade ontstaan bij overstroming; vandaar een hogere veiligheidsnorm

                f              De zeespiegel stijgt, de kans op overstromingen wordt groter.

 

2             a             ongeveer 60%

      b    eigen antwoord leerling

      c    eigen antwoord leerling. Bijvoorbeeld: Utrecht op 11 m hoogte. In de stad zijn veel waterwegen.

 

3             a            

W1 Nederland rond 1500

               

b       Het westen van Nederland heeft een gelijke verdeling van water en land. (grote meren, Zuiderzee, Zeeuwse wateren).

 


 

4            

 

W2 Polder, boezem en droogmakerij

5             molen, rechts daarvan de ringvaart; vervolgens de ringdijk en dan de droogmakerij

 

6             a            

 

 

W4 Landaanwinning vanaf 1200

               

b       Dat was de Gouden Eeuw. Er was veel rijkdom dankzij handel en scheepvaart.

                c              20e eeuw

                d             ongeveer 15 %

e       16e eeuw ( na de uitvinding van de windwatermolen)

 

7             a             donkergroen/ blauwgroen

                b             In de twintigste eeuw werd meer land aangewonnen; de droogmakerijen/polders waren groter.

 

8             a             1. Rond Friesland en Groningen

                               2. langs de Noordzeekust

                               3. Rond de Zeeuwse eilanden

                               4. Langs de IJsselmeerkust

                b             Op plaatsen langs de Noordzeekust, waar geen /weinig duinen zijn

                c              kaart 48 D en E

                               het land daalt, de zeespiegel stijgt.

 

9             a             6,76 meter

                b             Nieuwerkerk aan den IJssel

                c              Zuidplaspolder

                d             droogmakerij

                e              Alexanderpolder

                f              Gevaar voor overstroming; door zeespiegelstijging wordt het moeilijker zo’n diepe polder droog te houden.

Herhaling

 -

 

§2 Grote waterprojecten

1    a

W6       Grote waterwerken en hun doestellingen

 

 

 

veiligheid

verkorting kustlijn

landaanwinning

beter bereikbaar,

kortere reistijden

waterhuishouding

ruimte voor natuur

ruimte voor recreatie

voedsel

Zuiderzee-

werken

?

?

?

 

?

?

?

?

?

Deltaplan

waar

?

?

?

 

?

?

?

?

?

Ruimte voor

de rivier

?

?

?

 

?

?

?

?

?

 

2    a     veiligheid, verkorting kustlijn, betere bereikbaarheid

                b             In de Zuiderzeewerken speelden ook verbetering van de waterhuishouding en voedselzekerheid een grote rol.

                c              Veiligheid

               

3             a             1927-1968

                b             droogmakerijen

                c              Wieringermeerpolder         

               

4             a             geen extra landbouwgrond nodig, geen extra land nodig

                b             de hoofddijk (Houtribdijk Enkhuizen – Lelystad)

                c              die zijn verbeterd

 

5             a             via Amersfoort en Zwolle

b    ongeveer 6 cm; 180 km

c       Via de Afsluitdijk

d       ongeveer 4 cm; 120 km.

                e              ±60 km.

                f              nam af

                g              bleef gelijk

 

6             a            

 

 

W7 Bodemgebruik in de Flevopolders

               

b       Minder landbouw, meer natuur en recreatie

             c Er werd op andere plaatsen genoeg voedsel geproduceerd. Door toename welvaart en vrije tijd meer ruimte nodig voor natuur en recreatie.

 

7             a             de watersnoodramp van 1953

                b             Zeeland, Noord-Brabant, Zuid Holland

c       175 km

                d             Niet waar; de absolute afstand blijft altijd gelijk

               

8             a/b          2             Haringvlietdam   (afgedamd)

                               1             Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

                               5             Westerschelde

                               3             Grevelingen                          (afgedamd)

                               4             Oosterschelde

                c              De haven van Antwerpen moet bereikbaar blijven.

 

9             Dat de schuiven bij storm dicht kunnen.

 

10                           IJssel

                               Rijn

                               Maas

                               Waal

 

 

11  a/b

en c 

W8       Welke provincies profiteerden van de grote waterprojecten?

 

 

 

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Zuiderzee-

werken

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Deltaplan

waar

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Ruimte voor

de rivier

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

               

                d             Heel Nederland profiteert van de grote waterprojecten.

 

12           a             1             dijken

                               2             gemalen

                               3             stuwen

                b             nevengeul (in de eerste oplage staat nr 6, een sluis; dat is fout)

                c              zo’n geul verbetert de afvoer bij een hoog waterpeil; en dat is een belangrijk doel van Ruimte voor de rivier

 

13           a             1             De uiterwaarden vormen het binnendijkse / buitendijks gebied van de rivier.

                               2             Binnendijks betekent: het gebied dat wel / niet door dijken wordt beschermd

                               3             Tussen Zwolle en Deventer is een hoogwatergeul gepland. Die geul ligt binnendijks / buitendijks.

                b             Veel mensen moeten verhuizen.

 

14                           - De Maasvlakte

                               - Industrie

                               - Uitbreiding met 2e Maasvlakte

 

15           a             Afsluitdijk

                b             Dat het groots en onvoorstelbaar is.

                c              eigen antwoord leerling

Herhaling

- 

§3 Water in Bangladesh

1             a             1             dichtbevolkt        

                               2             leven met water

                b             1             veel meer waterafvoer


                               2             veel meer neerslag

                               3             veel sterkere stormen

 

2             a/b en d

 

 

W11 Bangladesh

                               De naam van de derde rivier is Meghna.

                c              India

                e              Himalaya

 

3             a             Ruim 500 km lang en ruim 400 km breed

                b             3 á 4 keer

 

4             a             11.440 mm (11,5 meter!)

                b             bijna 2.900 mm

                c              net ten noordoosten van Bangladesh

                d             Bangladesh (via o.a. de Meghna)

                e              Vochtige wind van zee stijgt omhoog tegen het gebergte. De lucht koelt af en kan minder vocht vasthouden. Er vallen

                               stuwingregens.

 


 

5              b              juni en juli             

                c              veel meer neerslag, vooral van mei tot en met oktober; een droge winter

 

6             a            

 

W14 Regiem van de Rijn en Brahmaputra

               

b       46.000 m3 per seconde

                c              veel meer; enorme piek (onregelmatige afvoer)

 

7             a                          vruchtbaar slib blijft achter

                                             jute en rijst verbouwen

                                             visvangst

                                             kortere reistijden (met de boot in plaats van lopen)

                b             Ontbossing in Himalaya. Het water stroomt daardoor sneller omlaag.

 

8             a             meer dan 2000 per km2

                b             ?            de Randstad

                               ?            Noord -Nederland

                               ?            Zuid - Nederland

                c              Ook in de Randstad is de bevolkingsdichtheid heel hoog.

 

9             a             Bijna de helft van het land overstroomd; veel overlast in de dichtbevolkte gebieden.

                b             Rivieroverstromingen en neerslag

                c              Vluchtplaatsen bij hoogwater, huizen op palen, aanleg noodvoorraden, cycloonbunkers

 

10           a             Figuur 9 Vluchtplaats bij hoogwater

                               Figuur 10              Overstroming

                               figuur 13               Verbouwing van rijst en jute dankzij het vele water

                b             O.a.

Niet zo’n goed idee : rivieren moeilijker in bedwang te houden.

                                            Door dijken geen slib meer en dat is ongunstig voor de vruchtbaarheid.

                                            Tegen stormen uit zee helpen dijken niet.

 

11  a

W16       Ontwikkelingskenmerken

 

Kenmerk              Bangladesh

bnp / inwoner       1.000-2.500 euro

analfabetisme     50-75%

inwoners per arts 5.000 of meer

voedselvoorziening            minder dan 9.500 kilojoules

Nederland

meer dan 10.000 euro

minder dan 5%

minder dan 500

meer dan 12.500 kilojoules

 

                b             Nederland ‘scoort’ op alle fronten beter dan Bangladesh. Groot verschil in welvaart.

                c              In Bangladesh is weinig geld beschikbaar.

                d             Genoeg geld voor dijken en dammen

 

12           a             1             Mississippi

                               2             Amazone

                               3             Paraná

                               4             Niger

                               5             Kongo

                               6             Nijl

                               7             Indus

                               8             Ganges

                               9             Mekong

                               10           XiJiang

                               11           Chang Jiang

                               12           Huang He

                               13           Lena

                               14           Ob

                               15           Wolga (Volga)

                               16           Donau

                               17           Po

                               18           Rijn

                b            

 

W17 Belangrijke rivieren en hun mondingen

               

c       Lena en Ob

                d             Het is er te koud voor bewoning, poolklimaat.

Herhaling

 

13           Natuurlijke oorzaken:

                             waterafvoer veel groter

                             meer neerslag

                             stormvloeden

                Menselijke oorzaken:

                             geen geld voor dammen en dijken


 

§4 Water en verstedelijking

1             a             goed bevaarbaar

                b             Daar worden goederen overgeladen (van wagen in schip; van rivierschip in zeeschip).

 

2             a             De ontdekking van de wereld buiten Europa.

                b             van Europese naar wereldschaal

 

3             a             De stad Amsterdam was veel groter dan de rest

b       Nee

c       Het zwaartepunt van de verstedelijking lag in het oosten.

                               Na 1400 verschoof het zwaartepunt naar het westen.


                d             Het hoofdpatroon van de verstedelijking van Nederland ligt vast sinds de 16e eeuw.

 

4             a/b         

 

 

W18 De Hanze

               

c       granen, huiden, hout, barnsteen

                d             wijn, zout, laken, baksteen, bier, gezouten vis

 

5             a             Veel meer water (bijvoorbeeld: Zuiderzee); geen Afsluitdijk; geen IJsselmeerpolders

      b/c 1    Kampen          IJ

             2    Zwolle             IJ

             3    Elburg              Z

             4    Harderwijk     Z

             5    Deventer         IJ

             6    Zutphen          IJ

             7    Doesburg        IJ

             8    Arnhem           IJ

                d             water

                e              Wegen moet je ‘bouwen’; het water was er al.

 


 

6             a

 

      b

W20       Nederlandse bezittingen rond 1600

 

      werelddeel

1    Nieuw Holland              Zuid-Amerika

      (Suriname)

2    Braziliaanse   Zuid-Amerika

      bezittingen

3    Nieuw Amsterdam       Noord-Amerika

      (New York)

4    Zuid-Afrika    Afrika

5    Sri Lanka       Azië

6    Java                Azië

7    Singapore       Azië

8             Taiwan Azië

 

7             a             1             Via het Noordzeekanaal

                               2             Via het Noord-Hollands kanaal

                               3             Via de Zuiderzee

                b             Hoorn, Enkhuizen, Medemblik

 

8             Dankzij het water is handel en scheepvaart mogelijk; er is veel vruchtbare grond; het is vlak dus makkelijk bewoonbaar.

Herhaling

10           a             Een delta biedt veel mogelijkheden voor handel en scheepvaart (goederen moet worden overgeslagen).

 

Hofdstuk 1: Australië, dichtbij en ver weg

Start

1             Australië is net zo groot / 10 ´ zo groot / 185 ´ zo groot als Nederland.

2             Australië heeft 1 / 20 / 100 / 1000 miljoen inwoners.

3    Als het in Nederland zomer is, is het in Australië ook zomer / herfst / winter / lente.

4    In Australië schijnt de zon evenveel als / 2-3 ´ zoveel als / minder dan in Nederland.

5    Australië ligt op 1400 / 14.000 / 140.000 kilometer van Nederland.

6    Naar Australië is het 24 / 48 / 72 uur vliegen.

7    Het bekendste dier van Australië is de pandabeer / struisvogel / kangoeroe.

8    De grootste steden in Australië zijn Perth en Sydney / Sydney en Melbourne / Melbourne en Brisbane.

 

2    a       1             mooi land

                2             mooi weer/strand

                3             meer ruimte

      b       1             eten

                2             sneeuw

                3             winkelen

      c       Ze heeft een schooluniform aan.

 

3    eigen antwoord leerling

 

4    eigen antwoord leerling


 

§ 1 Op reis door Australië

1    a       16.000.000 : 41.500 = 385,5

      b       20.000.000 : 8.000.000 = 2,5

      c       In Australië is de bevolkingsdichtheid veel lager dan in Nederland.

 

2    a      

W2 Oppervlakte Australië en Nederland

     

      b       Australië is veel groter.

      c      

W3 Oppervlakte van Australië en Europa

     

d    Australië en Europa zijn ongeveer even groot.

      e       twee van deze: Rusland, China, Canada, VS, Brazilië

 

3    a       1             Operahouse

                2             flats/kantoorgebouwen

      b       water (zee)

      c       ingericht landschap

      d       Je ziet bijna alleen inrichtingselementen (gebouwen, kades, terrassen).

 

4         a/b

W4         Natuurlandschap of ingericht landschap?

 

      Wat is het?

Figuur 2 ingericht landschap

 

Figuur 3 ingericht landschap

 

Figuur 4 natuurlandschap

Hoe zie je dat?

Inrichtingselementen: akkers, weilanden

 

een weg; verder alleen natuurlijke elementen

 

er zijn alleen natuurlijk elementen te zien

      c    Figuur 1

             Figuur 2

             Figuur 3

             Figuur 4

 

5    b    links: natuurlandschap (bomen, rivier), rechts: ingericht landschap (huizen, wegen)

      c    de rivier, de bergen

 

6    a    minder

      b    De bevolkingsdichtheid is er veel lager dan in Nederland.

      c    ?               I = waar, II = niet waar.

             ?               I = niet waar, II = waar.

             ?               I en II zijn allebei niet waar.

             ?               I en II zijn allebei waar.

      d    eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld: duinlandschap; de wadden

 


 

7    a/b/c               


     

                W6 Bevolkingsgroei Australië en Nederland

d    De bevolking van Australië groeit sneller dan van Nederland.

e    Als er meer mensen bij komen dan zijn er meer huizen, scholen, ziekenhuizen, wegen, etc nodig.

      f     1 huizen

             2 scholen

             en andere voorbeelden

 

8    a      

W8 Kruiswoordpuzzel Australië

 

      b    Reis door Australië

 

9    eigen antwoord leerling

Herhaling

10

W9         Uittreksel van §1

 

Een dunbevolkt land

?  Aardrijkskunde gaat over gebieden.

      Stuk van het aardoppervlak: gebied of regio.

      Er zijn kleine en grote gebieden.

?  Australië: 185 keer groter dan Nederland.

      Aantal inwoners: 20 miljoen.

      Bevolkingsdichtheid: 2,5 inwoners per km2.

 

Twee soorten landschappen

?           Nederland: dichtbevolkt.

                Vooral ingerichte landschappen

                Voorbeelden van inrichtingselementen: akkers, huizen.

?            Australië: dunbevolkt.

                Ingerichte landschappen: vooral in de kustgebieden.

                Binnenland: vooral natuur.

                Voorbeelden van natuurlijke elementen: woestijn, bergen.

<           Aardrijkskunde: rol van mensen in een gebied.